Generel information

1.

Advokat Carsten Kirstein er beskikket som advokat af Justitsministeriet, og er medlem af Advokatsamfundet.

2.

Der er hos HDI Gerling Forsikring tegnet ansvarsforsikring og tegnet garanti efter de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves fra.

3.

Advokat Carsten Kirstein ApS er underlagt regler om betroede midler og Advokatsamfundets etiske regler, samt regler i “hvidvaskloven”. Nærmere oplysninger om reglerne kan fås ved henvendelse til advokatfirmaet.

4.

Advokatfirmaets almindelige klientkonto er 2191 8893 816 888 hos Nordea Danmark, CVR-nr. 25992180.

5.

Efter de regler, der er pålagt advokater, kan om fastsættelse af salær oplyses følgende:

Salæret i den enkelte sag fastsættes skønsmæssigt ud fra forskellige kriterier.

Disse kriterier er bl.a. sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og sagens vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, om der har været tale om en hastesag og det ansvar, der har været forbundet med at gennemføre sagen.

6.

Advokatfirmaet anvender dansk rets almindelige regler, dvs. at Advokatfirmaet ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette særskilt aftales med klienten.

7.

Medmindre andet skriftligt aftales, er ovennævnte gældende for enhver opgave, som advokatfirmaet påtager sig at bistå en klient med.

8.

Advokatnævnet behandler adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.

Nævnet har følgende kontaktoplysninger:

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk

9.

Ifølge Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (lov om hvidvask), kan vi oplyse følgende:

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi har indrettet virksomheden, så vi er i stand til at identificere sager eller sagsgange, som kan give anledning til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Hvidvaskloven stiller også krav om, at vi i stort set alle sager indhenter og opbevarer dokumentation for klientens identitet. Det betyder i praksis, at vi som udgangspunkt skal anmode om at få forevist klientens pas, kørekort eller lignende gyldig billedlegitimation samt sundhedskort og tage en kopi heraf. Er klienten en virksomhed, f.eks. et selskab, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres og legitimeres.

10.

Advokatfirmaet er medlem af følgende:

Danske Advokater
Dansk Selskab for Boligret
Det Danske Selskab for Byggeret
Foreningen af Procedureadvokater
Retspolitisk Forening