Legater

Vi administrerer følgende legater:

 

Anemarie Pedersens Mindelegat

Legatets formålsbestemmelse

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til rekreationsophold for blinde og svagtseende i anledning af pågældendes sygdom, ulykkestilfælde eller anden væsentlig ændret livssituation, herunder som følge af ægtefælles dødsfald.

Ansøgning og behandling

Der uddeles ikke legater i 2020.

 

Fru C. Hermansens Mindelegat

Legatets formålsbestemmelse

Legatets årlige nettoindtægt anvendes til følgende formål:

Støtte af forskning i psykiske sygdomme hos børn og unge (halvdelen af nettoindtægten).
Støtte til at opfylde behov hos psykisk syge børn og unge, som det ikke er muligt at få dækket fra det offentlige (halvdelen af nettoindtægten).

Ansøgning og behandling

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal indeholde oplysning om ansøgerens CPR-, CVR- eller SE-nummer, projektprotokol, budget, samt CV for ansøger.

Ansøgninger om støtte til psykisk syge børn og unge skal indeholde en beskrivelse af det konkrete formål, barnets/den unges CPR-nummer, samt dokumentation for barnets/den unges diagnose, dvs. udtalelse fra speciallæge, eller hospitalsoplysninger. Da legatet er til barnet/den unge, og ikke afhænger af forældrenes økonomi, skal der ikke vedlægges oplysninger vedrørende forældrene.

Registrerings- og kontonummer i pengeinstitut bedes oplyst til brug for overførsel af eventuel legatportion.

Ansøgninger, der ikke indeholder nævnte oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning skal sendes pr. brev i 3 eksemplarer i perioden 4. maj – 4. juni 2020.

Uddelingstidspunkt september 2020.

Af administrative årsager behandles kun ansøgninger, der modtages i ovennævnte periode.

 

Pastor Jacob Emil Bahts og hustru Hendrikke Jacobine Baht, f. Johansens Mindelegat

Legatets formålsbestemmelse

Legatets årlige nettoindtægt skal anvendes til understøttelse af efterlevende ægtefælle efter mænd/kvinder, der ved deres død var eller havde været præster for menigheder inden for den danske folkekirke eller for evangelisk lutherske frimenigheder i Danmark, såfremt pågældende efterlevende ægtefælle efter bestyrelsens skøn har behov for understøttelse på grund af ringe indtægts- og formueforhold, sygdom, forsørgerpligter eller af andre lignende årsager er økonomisk vanskeligt stillet.

Ansøgning og behandling

Ansøgning skal sendes pr. brev i 3 eksemplarer i perioden 25. maj – 19. juni 2020. Der skal anvendes ansøgningsskema, der kan hentes her.

Uddelingstidspunkt september 2020.

Af administrative årsager behandles kun ansøgninger, der modtages i ovennævnte periode.

 

Thora og Viggo Groves Mindelegat

Legatets formålsbestemmelse

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til forskning af cancersygdomme og infektionssygdomme.

Ansøgning og behandling

Støtte kan ydes til traditionel forskning eller til forskning, hvori alternative behandlingsmetoder indgår.

Ansøgninger skal indeholde oplysning om ansøgerens personnummer, CVR- eller SE-nummer samt bankkontonummer, og der skal vedlægges fornøden dokumentation tillige med forskningsprotokol og eventuel udtalelse fra Videnskabsetisk Komité. Ansøgninger, der ikke indeholder nævnte oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning skal sendes pr. brev i 3 eksemplarer i perioden 16. – 31. oktober 2020.

Uddelingstidspunkt januar 2021.

Af administrative årsager behandles kun ansøgninger, der modtages i ovennævnte periode.

 

Advokat Carsten Kirstein sidder i bestyrelsen i ovennævnte legater.