Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Advokat Carsten Kirstein ApS, CVR-nr. 16405043, Adelgade 15, 5. sal, 1304 København K, ck@advokatkirstein.dk, er dataansvarlig for de personoplysninger, der modtages og behandles.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående mail eller telefon 33 12 22 33, så kontakter vi dig.

2. Formål og grundlag

I forbindelse med vores behandling af sager modtager vi forskellige oplysninger. Disse oplysninger kan være oplyst af vores  klienter, men også fra andre rådgivere, modparter, domstolene, offentlige myndigheder og åbne registre.

Oplysningerne kan være almindelige personoplysninger, herunder identitetsoplysninger (navn, cpr.nr, adresse, nummer på kørekort eller pas o.lign.) eller personfølsomme oplysninger (race, etnisk oprindelse, religiøs/politisk/filosofisk overbevisning o.lign.).

Hovedformålet med at behandle de oplysninger, vi modtager, er at kunne varetage klienternes interesser i de konkrete sager, hvori oplysningerne indgår.

Behandlingen af oplysningerne er afhængig af opgavens og oplysningens karakter, og behandlingen sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav.

3. Videregivelse af oplysninger mv.

Personoplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt for at varetage vores klienters interesser i de konkrete sager, eller ekspedere de sager, hvori oplysningerne indgår.

De typiske modtagere af personoplysninger kan være domstole, offentlige myndigheder og øvrige parter i den konkrete sag.

Personoplysninger videregives ikke med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Medmindre der er indgået særskilt aftale, overgiver vi ikke personoplysninger til lande udenfor EU.

Vi overgiver personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan arbejde i vores it-systemer.

4. Opbevaring af personoplysninger

Fysiske sagsakter opbevares på den relevante sag . Efter sagens afslutning opbevares sagen på eksternt  aflåst arkiv.

Digitale sagsakter opbevares og håndteres i vores advokatsystem, som der kun er adgang til for ansat(te) på kontoret.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning for den enkelte sag sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi i overensstemmelse med de gældende regler på området alle relevante identitetsoplysninger, for tiden i fem år efter sagens afslutning.

5. Den registreredes rettigheder

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om den registrerede, medmindre oplysningerne er omfattet af vores tavshedspligt
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af peronoplysninger, så de fremover, bortset fra opbevaring, kun må ske efter samtykke fra den registrerede eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.

Om den registreredes rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, der findes på www.datatilsynet.dk.

Den registrerede kan indgive klage til Datatilsynet over den måde vi behandler pågældendes personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er gældende fra den 25. maj 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.